1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika plastické chirurgie
08.02.2013

Vědecká činnost

V současnosti řešené grantové projekty:


HLAVNÍ ŘEŠITEL:

Ověření možností využití vybraných hydrogelů jako osmotických tkáňových expandérů a tkáňových výplní v rekonstrukční chirurgii

IGA MZ ČR 2010-2015

Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů po segmentektomii s iradiací

GAUK 268011

SPOLUŘEŠITEL

Prognostický a prediktivní význam alternativních sestřihových variant genu BRCA1 u karcinomu prsu

IGA MU ČR 2011-2014

Výzkum použití nového acelulárního biomateriálu biologického původu Xe-Derma pro rekonstrukci břišní stěny

IGA MZ ČR 2010-2015

Terapie intestinálních píštělí s využitím buněčné terapie a moderních materiálů. Experiment na malém laboratorním zvířeti.

IGA MZ ČR 2012-2015Dalším výzkumným programem na naší klinice je výzkum prevence, diagnostiky a terapie vrozených a získaných vad prsů, včetně rekonstrukčních operací prsů po ablacích ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. lékařské fakulty UK a jejím komplexním onkologickým centrem.


Ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FNB se zabýváme výzkumem terapií nádorů pohybového ústrojí.